Eseménynaptár

h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Közművelődéssel és közművelődési intézményekkel kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye

 

ÁLLAM- ÉS MŰVELŐDÉSIGAZGATÁS,  ALAPJOGOK

- Magyarország Alaptörvénye a  XI. cikkelyben kimondja, hogy

„(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, (…) törvényben meghatározottak (…) biztosítja.”

- Mely kimondja, hogy a közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre.

- Mely kimondja, hogy a képviselő testület, illetve a közgyűlés gyakorolja a fenntartói irányítói és ellenőrzői feladatkört a közművelődési intézmények felett.

- Mely kimondja, hogy mindenkinek joga a kulturális javak megtekintése, a közkönyvtárakon, múzeumokon vagy közművelődési intézményeken keresztül. „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A törvény továbbá szabályozza a múzeumi a könyvtári és a közművelődési intézmények működését, és a kulturális javak behozatalát illetve kivitelét, az országból.

- Mely kimondja, hogy a nemzeti értékeket és hungarikumokat milyen szempontok alapján milyen illetékes szerv által kell felvétetni a meghatározott értéktárakba.

- Mely kimondja, hogy a jegyző, illetve főjegyző hatásköre a múzeumokat tájékoztatni a megyei múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatásáról hozott döntésről, valamint a mindenkori illetékes minisztériumot tájékoztatni az esetlegesen önkormányzati döntés alapján beszüntetett gyűjteményekről. Továbbá kikérni a minisztérium véleményét a hivatásos művészeti tevékenységet folytató illetve intézmények és művelődési házak létrehozásáról.

- Mely melléklete tartalmazza a középületeken kötelezően kihelyezendő zászlók zászló rudak és zászlótartók pontos paramétereit.

- Mely kimondja mi minősül közérdekű adatnak és hol és milyen formában valamint ki kell, hogy jogosult legyen annak közzé tételében.

 1. §(1) Oktatásügyi közvetítői szolgálatként a Kormány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet jelöli ki.

(2) Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

2. §1 Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervként a Kormány a Nemzeti Művelődési Intézetet jelöli ki.

- Mely kimondja, hogy a nemzeti értékeket és hungarikumokat milyen szempontok alapján milyen illetékes szerv által kell felvétetni a meghatározott értéktárakba.

- Mely rögzíti, hogy a civil szervezetek milyen módon tudnak regisztrálni infrastrukturális támogatásra többek között a közművelődési intézményeknél.

- A szakfelügyelet tevékenységét és feladatkörét, a szakfelügyelő jogait és kötelezettségeit, illetve annak miniszteri ellenőrzését foglalja magába, köz, iskolai könyvtárakra vonatkozóan.

- Nyilvántartási formák szabályozása, részletesen.

- A Nemzeti Művelődési Intézet, mint országosan a közművelődésért felelős szakfelügyelő szerv, hatásköréről, tevékenységéről és feladatairól szóló rendelet.

- Egy múzeum alapításának engedélyéhez kötött szakmai feltételeket, valamint a működési engedély kiadására módosítására vagy beszüntetésére vonatkozó szabályokat írja le.

- Rögzíti, mely intézmények lehetnek jogosultak és milyen feltételek mellett a fent nevezett cím és díj elnyerésére.

 

BEHOZATAL  ÉS  KIVITEL

- A régészeti és műemléki védelmet valamint ezek használatát szabályozó rendelkezéseket tartalmazza. Múzeumokban, levéltárakban és egyéb közgyűjteményekben tárolt kulturális javak védelméről is rendelkezik.

 

GAZDÁLKODÁS,  SZÁMVITEL,  PÉNZÜGY,  VÁM

- Mely törvény (és a vele egységes szerkezetben közölt végrehajtásról szóló rendelet) szabályozza a költségvetési szervek működésének részletszabályait, az intézményvezetők gazdálkodási jogait és kötelezettségeit, továbbá a költségvetési szervek működésének szabályozását.

- 1. § E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében.

 

IRATKEZELÉS

 

KÉPESÍTÉSI  ÉS  SZAKMAI  KÖVETELMÉNYEK

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK  ÉS  SEGÉLYEK

 

MUNKAÜGY, BÉREZÉS

- 1. § E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire.

- az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

- Az egyenlő bánásmód követelménye alapján, Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. E törvény hatálya kiterjed a közművelődési intézményekre is értelem szerűen.

- Jelen törvény megalkotása meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében.

- Az egyszerűsített munkaviszony létesítést idénymunkások vagy alkalmi munkavállalók szerződtetése esetén lehet alkalmazni. Ezen törvény ennek módjáról rendelkezik.

 

MUNKA-  ÉS  EGÉSZSÉGVÉDELEM

- „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva.”

- Mely törvény tartalmazza azokat a részletszabályokat, amelyek egy zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez szükségesek, rögzíti, milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni a rendezvénynek, mit kell, hogy tartalmazzon egy biztonsági terv, valamint, hogy az üzemeltetőre illetve a szervezőre milyen szabályok és kötelességek vonatkoznak.

 

OKTATÁS, KÉPZÉS

A közművelődési intézmény szerepét betöltheti művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház; általános művelődési központ, stb.

Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben részben önálló intézményegységek integráló szervezete. Közoktatási feladatokon kívül a művészeti, sport és közművelődési tevékenységek közül legalább egyet ellát.(20.§ (5)) A nem közoktatási tevékenységek körébe tartozó feladatok ellátására és irányítására az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

- Közművelődési intézmények a  „D” képzési körben maradhatnak meg a felnőttképzés piacán. Ide olyan képzés tartozik, amely az általános műveltség növelését, kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi egyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

 

STATISZTIKA

- „A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára. A cél elérése érdekében e törvény az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével kapcsolatos közhatalmi és egyéb tevékenységet (a továbbiakban: statisztikai tevékenység) szabályozza.” FIGYELEM! 2015 01. 01.-től változik!

- A közművelődésről szóló törvény értelmében a miniszter rendelkezik a közművelődési intézmények adatszolgáltatásának rendjéről, és módjáról. Statisztikai adatokat minden év március 1-ig köteles szolgáltatni minden közművelődési intézmény, amire felszólítást, minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal az adatszolgáltatást végző hivataltól megkapja. Az adatszolgáltatást a http://kultstat.emmi.gov.hu/ oldalon lehet megtenni. A kitöltésben az NMI megyei irodái segítséget nyújtanak.

 

SZERZŐI JOGOK,  DÍJAK,  SZERZŐDÉSEK

- Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a zenei és irodalmi szerzői jogok közös jogkezelő szervezete. http://www.artisjus.hu/

 

TÁMOGATÁS

- A Nemzeti Kulturális Alap a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott – elkülönített állami pénzalap.

 

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉS

 

TERÜLET-, VIDÉKFEJLESZTÉS

 

TŰZVÉDELEM

 

VAGYONVÉDELEM, RENDÉSZET

 

up